Z czego wynika zalecenie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wprowadza na przedsiębiorstwa przymus robienia biernych wyliczeń międzyokresowych wydatków na rzecz pracujących, również na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

obliczenia
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Pomimo, że dana ustawa nie konkretyzuje starannie metody wyceny rezerwy na świadczenia pracownicze, art.10 ukazuje, ażeby w kwestiach nieuregulowanych przepisami ustawy, wykorzystywać ogólnopaństwowe standardy rachunkowości. Zalecaną metodą szacowania rezerw bywa wycena aktuarialna robiona poprzez biuro (InOffice – biuro centrum warszawa) aktuarialne. Standard rekomenduje skorzystanie z usługi aktuariusza przy wycenie rezerw.

Jednostka ma zalecenie ukazać, iż z wyjątkiem obecnych kosztów wynagrodzeń, zobowiązana jest do wypłaty w przyszłości dodatkowych należności.

Przeczytaj więcej szczegółów w ofercie – one mogą rzucić całkiem nowe światło na rozpatrywaną w umieszczonym tu artykule. Zwyczajnie kliknij ten odnośnik!

Niewypełnienie owego warunku powoduje, że przedstawiane sprawozdanie finansowe wolno uznać za niesumienne i niedopełniające wymagań zasad rachunkowości. Jedynym argumentem usprawiedliwiającym nieposiadanie rezerwy z tego tytułu jest jej nieistotna wartość. Ale, aby oświadczyć jej nieistotność, konieczne jest wpierw ją obliczyć. Dlatego i nieduże przedsiębiorstwa, zatrudniające do kilkudziesięciu pracujących, młodych stażem winny ilustracyjnie raz na kilka lat zbadać poziom omawianej rezerwy.

dowiedz się więcej
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Wycenianie aktuarialne rezerw pracowniczych które wynikają z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom takich, jak:
– rezerwy celem wypłacenia nagród jubileuszowych,
– rezerwy na odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę,
– rezerwy dla osób przechodzących na rentę,
– zasoby pośmiertne,
– rezerwy na niewykorzystane urlopy,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– ekwiwalent energetyczny,
– deputaty węglowe,
– inne dodatkowe świadczenia pracownicze,

Aktuariusz jest specjalistą z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej, finansowej a także rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Ludzie z tym wykształceniem zatrudniają się głównie dla firm ubezpieczeniowych, ale także dla firm konsultingowych i audytorskich. Aktuariusz zajęty jest problemami połączonymi z ocenianiem ryzyka, wyceną zobowiązań z zakresu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i funduszy emerytalnych i też polityką inwestycyjną.