Usługi szacunkowe

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych tudzież obarczonych ryzykiem. Z reguły profesja aktuariusza wiąże się z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W Polsce, by być wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (prócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wykształcenie wyższe, poświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany 1-roczny staż pod opieką aktuariusza.

.
Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy na aktuariusza odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego i przeprowadzane są w formie 4-częściowego testu, którego każda część ma 10 pytań które obejmują jeden blok tematyczny z każdego z czterech bloków tematycznych. Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiada za wycenę zobowiązań wobec kontrahentów jak i konstruowanie produktów tak, aby poziom rezerw jak i strumień przyszłych przepływów pieniężnych zabezpieczył pokrycie tychże zobowiązań. Kluczowymi polami aktywności zawodowej aktuariusza są wycenianie produktów ubezpieczeniowych – kalkulacja składki, zyskowności oraz ustalanie szczegółowychoraz (znajdź informacje)ametrów; metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń; szacowanie: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi), rynkowego (zw. z rynkiem papierów wartościowych i wysokością stóp procentowych), kredytowego (związanego z kondycją finansową kontrahentów) oraz operacyjnego.

Ponadto również ustalanie i kontrolowanie polityki dopasowania aktywów i zobowiązań (Asset/Liablity Management); wycena wartości firmy opierając się o metodykę EV oraz AV; kalkulacja podstawowych elementów wpływających na wzrost Embedded Value, które są podstawą oceny wartości dodanej, pochodzącej z aktywności zarządu firmy. Krótko mówiąc aktuariusz określa, kwantyfikuje oraz oszacowuje ryzyko. Szczególnie obejmuje to wyznaczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych, kontrolę aktywów które zabezpieczają te rezerwy, analizy statystyczne, tworzenie taryf, doradzanie Zarządom TU i TUW, śledzenie poziomów podstawowych parametrów finansowych jak i wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze itp (sprawdź koniecznie).