Trafiony wybór sposobu finansowania samochodu może skutkować uzyskaniem korzyści podatkowych.

Zaległość fiskalna to podatek wraz z ratą, która nie została zapłacona w terminie. Kalkulator odsetek fiskalnych za zwłokę od zaległości, pomaga obliczyć ich wielkość. Wielkość odsetek jest wyliczona na podstawie wpisanej wielkości niezapłaconej zaliczki fiskalnej, przy równoczesnym podaniu terminu, rozpoczęcia naliczania odsetek – określony termin płatności oraz data, w której wpłacona zostanie to zobowiązanie.

Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia określenia stawek odsetek według taryfy podstawowej oraz ulgowej. Pomniejszoną stawkę procentów za opóźnienie można zastosować w sytuacji dokonania prawnie skutecznej korekty informacji wraz z umotywowaniem powodów korekty i wpłaty zaległych zobowiązań w całości w ciągu 7 dni od dnia złożenia poprawki.
pieniądze
Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com

Według obowiązujących przepisów ustawy o VAT, do ewidencjonowania przychodów przy wykorzystaniu kas rejestrujących zobligowani są wszyscy płatnicy podatku prowadzący sprzedaż na dla osób fizycznych nieposiadających firmy lub rolników ryczałtowych. Jednocześnie na podstawie upoważnienia ustawowego resort Ministerstwa Finansów otrzymał pełnomocnictwo do uregulowania przepisów odnoszących się do zwolnienia, na gruncie rozporządzenia, na okres zamknięty, pewnych grup podatników oraz pewnych czynności z obowiązku stosowania kas rejestrujących przy naliczaniu zysków i strat i wielkości podatku należnego (zobacz). Czynności zwolnione z powinności rejestrowania to m.in. usługi powiązane z działalnością rolniczą oraz chowem i hodowlą zwierząt, usługi związane z produkcją i utylizowaniem ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, usługi zarządzania nieruchomościami, działania kancelarii notarialnych.

Podatnicy, którzy podejmują działalność handlową są pozbawieni obowiązku płacenia podatku należnego przy pomocy kas fiskalnych. jeżeli tylko, że nie przewyższą obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących firmy oraz rolników ryczałtowych, w wysokości 20.000 zł. Leasing należy do metod finansowania adresowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. Wskutek zawarcia umowy leasing, jeden podmiot – leasingodawca – zakupuje środek trwały – leasingowany i oddaje go do używania innemu podmiotowi – leasingobiorcy. Leasingodawcami są specjalizujące się towarzystwa leasingowe. Zarabiają one w głównej mierze na tym, że zaopatrują się w środek trwały na kredyt, płacą od tego kredytu odsetki, ale jeszcze więcej odsetek pozyskują od leasingobiorców, którym przekazują środek trwały.