Lektura prawa z reguły nie należy do przyjemności, ale minimum znajomości w tej dziedzinie to wręcz obowiązek

Idee kapitału początkowego wprowadziły zapisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z czynników, który będzie miał wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o świadczenie emerytalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także obliczyć kapitał początkowy niezależnie w dowolnym terminie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest ustalany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

w pracy
Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Z chwilą dostarczenia wniosku wraz z dołączonymi do wniosku właściwymi dokumentami, o ustalenie kapitału początkowego (info tutaj), ZUS wszczyna procedurę, której efektem jest wydanie decyzji administracyjnej „o ustaleniu wartości kapitału początkowego”. Do ustalenia kapitału początkowego konieczne są dokumenty m.in. poświadczające staż pracy i wysokość zarobków sprzed 1999 roku.

Rygorystyczne kryteria, odnoszące się do warunków formalnych rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, przede wszystkim odnoszą się do pracodawców. Aby wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór (więcej na stronie), było skuteczne, pracownik także powinien wiedzieć o pewnych zasadach. Nie każdą umowę można rozwiązać za wypowiedzeniem. Takim postępowaniem pracownik może rozwiązać umowę zawartą na okres próbny i umowę zawartą na czas nieokreślony . Inaczej postępuje się w sytuacji umów podpisanych na czas określony. Celem tego typu umów jest bowiem zapewnienie trwałości stosunku pracy pomiędzy stronami w czasie, na jaki umowa została zawarta. W związku z tym normą jest, że od umowy na czas określony pracownik nie może wcześniej odstąpić. Jedyny wyjątek dotyczy umów zawartych na czas (polecamy również bus taxi warszawa) dłuższy niż sześć miesięcy, w których strony przewidziały możliwość wypowiedzenia jej. Umowy zawarte na czas krótszy ni 6 miesięcy nie mogą zawierać takiego postanowienia.

Dylemat: umowa zlecenie a działalność gospodarcza (więcej na stronie) pojawia się nie od dziś. Przedsiębiorcy zazwyczaj mają trudność w tym temacie i robią błędy obliczając zysk nieprawidłowo. Czasem dochodzi do sytuacji, że osoby pracując w ramach umowy zlecenie czy dzieło, wykonują w tym obszarze również działalność gospodarczą. W zasadzie każda osoba, która posiada własną firmę, musi odprowadzać z tego tytułu składki emerytalne, zdrowotne i rentowe.

W momencie kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą jednocześnie wykonuje pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia, może nie uiszczać obowiązkowych składek społecznych z racji prowadzonej firmy, tylko ze zlecenia. W większości przypadków zależy to jednak od przychodu osiąganego z takiej umowy.